Sunday, April 29, 2012

Flowers

DAVID WEISS (1946-2012)

Peter Fischli and David Weiss, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Verlag der Buchhandlung Walther Konig, 1999

all previous Fischli and Weiss posts